Geoposition accuracy to low
We kunnen je GPS-locatie niet goed bepalen
Loop naar punt 4 van 16

onderweg naar punt 4 - Waterschap

Wat doet een waterschap?
Tijdens hevige regenval pompen de gemalen het water naar de Noordzee of de Nieuwe Waterweg. Als we dat niet zouden doen, stromen de poldersloten, grachten en boezems (grote brede vaarten) over. Delfland zorgt er ook voor dat het water in deze poldersloten e.d. schoon worden gehouden. Zo kunnen er veel planten en dieren in leven. Hoe meer leven in de deze sloten hoe schoner het water. Op de afvalwaterzuiveringen wordt het oppervlaktewater gezuiverd en afgevoerd naar de Noordzee of de Nieuwe Waterweg. Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de 21 waterschappen.

Schoon water - voor mensen, natuur en economie
Waterschappen zorgen voor schoon water in sloten, rivieren, meren en beken. En daar heb jij iedere dag mee te maken. Als jij de wc doorspoelt, komt het water in het riool terecht. En dat water gaat weer naar de rioolwaterzuiveringen van de waterschappen. Daar wordt het water ‘schoongemaakt’, zodat het weer terug kan naar de rivieren.

Ook meten en bewaken de waterschappen waterkwaliteit. Ze maaien oevers en baggeren sloten, zodat het water niet te troebel wordt en blijft doorstromen. En natuurlijk doen ze er alles aan om vervuilende stoffen uit het water te houden. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit.

Duurzaam afvalwater zuiveren - onderzoek naar korrelslib op de TUDelft
Afvalwaterzuivering met korrelslib is zeer efficiënt gebleken. Echter, hoe zwevend stof uit het rioolwater wordt verwijderd en eventueel wordt afgebroken met korrelslib is onbekend. Meer over dit onderzoek.

Voldoende water - waterberging
Niet te veel en niet te weinig water. Daar werken de waterschappen aan. Bijvoorbeeld door water op te slaan in tijden van droogte en het water af te voeren als het veel regent. Want het mag niet overstromen als het veel regent, maar het moet ook niet te droog worden. Hoe zorg je daarvoor? Waterschappen leggen bijvoorbeeld extra waterbergingsgebieden aan. Dat zijn gebieden waar het water tijdelijk opgeslagen kan worden. Zo kan het water hierheen worden afgevoerd als er te veel water is. En Ook bepalen waterschappen hoe hoog het waterpeil in hun gebied mag zijn.

Zoetwatertekorten door droogte voorkomen – onderzoek op de TUDelft en WUR
Gericht op het hergebruik van afvalwater en brak grondwater om zo meer zoet water in reserve te hebben tijdens droge periodes in Nederland. Meer over dit onderzoek.

Waterveiligheid – dijken, duinen en rivieren
Wist je dat meer dan de helft van ons land regelmatig onder water zou lopen zonder onze dijken en duinen? Waterschappen beschermen Nederland tegen overstromingen. Dat doen ze door het versterken van de dijken en door ruimte te maken voor rivieren.

De dijken moeten hoog en sterk genoeg zijn om het water van de zee en de rivieren tegen te houden. Waterschappen beheren en onderhouden zo’n 18.000 kilometer aan dijken. Ze versterken de dijken, dammen kades en pompen water weg als het te hoog staat. Maar soms is het handiger om het water juist níet tegen te houden en de rivier de ruimte te geven om te overstromen. Door naast de rivier nevengeulen aan te leggen en uiterwaarden (dit is de ruimte die de rivier nodig heeft om tijdelijke piekafvoeren aan te kunnen, zie afbeelding) waar het water in kan stromen. Dat is goed voor de natuur én de veiligheid van de mensen die in de omgeving wonen.

TU Delft Civiele techniek, afdeling Hydraulische techniek
Wat als delta's niet beschermd waren tegen overstromingen? Wat als stranden niet meer zouden bestaan voor recreatie en rivieren en kustzeeën hun ongelooflijke waarde voor de natuur verloren? Wat als delta's niet beschermd waren tegen overstromingen? Wat als stranden niet meer zouden bestaan voor recreatie en rivieren en kustzeeën hun ongelooflijke waarde voor de natuur verloren? Wat als grote havens als Shanghai en Rotterdam niet konden uitbreiden door landaanwinning? Kunnen we ons een wereld voorstellen zonder waterbouw?

Waterbouwkundigen analyseren en modelleren natuurlijke systemen, ontwikkelen state-of-the-art infrastructuuroplossingen en implementeren deze in de praktijk. Dat doen ze in de context van klimaatverandering, economische groei, snelle verstedelijking en toenemend milieubewustzijn. Waterbouw is fundamenteel voor gezonde ecosystemen en een welvarende samenleving. Lees meer.

Impressie
Onderschrift afbeeldingen (van l naar r):
1. Film: Wil je weten hoe de waterschappen zijn ontstaan?
2. Uiterwaarden waar het water in kan stromen (door: CC BY-SA 3.0 BartvO)
3. Impressie TU Delft Civiele techniek, afdeling Hydraulische techniek

Impressie

Locatie en contact